Algemene voorwaarden Laboritas

V

1.1

-

Last edited on

Jan 1, 2022

Artikel 1 - Definities

1.1       Laboritas Arbo: Opdrachtnemer, gevestigd te Alphen aan den Rijn. Laboritas Arbo heeft tot doel duurzame inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren door preventieve en curatieve begeleiding bij de verbetering van gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers aan te bieden.

1.2       Opdrachtgever: De wederpartij van Laboritas Arbo.

1.3       Partijen: Laboritas Arbo en Opdrachtgever gezamenlijk.

1.4       Professional: Consulent die door Laboritas Arbo wordt ingezet bij de ondersteuning van werknemers. Bijvoorbeeld: de bedrijfsarts, de preventiewerknemer of Arbo deskundige.

1.5       Werknemer: Persoon die een dienstverband heeft bij de opdrachtgever.

1.6       Opdracht: Project dat Laboritas Arbo ter hand neemt voor de opdrachtgever.

1.7       Overeenkomst: de afspraak tussen Laboritas Arbo en opdrachtgever.

1.8       Verzuim: Afwezigheid van werknemers bij de overeengekomen arbeid.

1.9       Duurzame inzetbaarheid: Dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten met Laboritas Arbo.

2.2       Partijen kunnen van deze voorwaarden alleen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken.

2.3       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Laboritas Arbo waarbij voor de uitvoering derden betrokken worden.

2.4       Bij strijdigheid van bepalingen die zijn overeengekomen voor een opdracht geldt de volgende rangorde; 1. De overeenkomst/offerte, 2. De bijlagen bij de overeenkomst/offerte, 3. deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Offerte

3.1       De offertes van Laboritas Arbo zijn vrijblijvend en vervallen in elk geval na het verstrijken van een termijn van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn staat vermeld.

3.2       Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk op basis van de informatie die opdrachtgever heeft verstrekt, maar binden Laboritas Arbo niet.

3.3       Kennelijke fouten in de offerte binden Laboritas Arbo niet.

3.4       Aanpassingen aan de offerte behoeven de uitdrukkelijke instemming van Laboritas Arbo, welke hieraan nadere voorwaarden kan stellen.

 

Artikel 4 - Opdrachtbevestiging

4.1       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Laboritas Arbo de door haar verzonden opdrachtbevestiging of offerte getekend van opdrachtgever retour heeft ontvangen binnen de daarvoor geldende termijn, dan wel op het moment dat Laboritas Arbo  met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

4.2       Indien de opdrachtgever de opdrachtbevestiging niet binnen 14 dagen na verzending door Laboritas Arbo heeft teruggezonden, kan Laboritas Arbo besluiten het aanbod in de opdrachtbevestiging te laten vervallen.

4.3       Elke afwijking van of toevoeging aan de opdrachtbevestiging op initiatief van   opdrachtgever, behoeft de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Laboritas Arbo.

4.4       Laboritas Arbo mag opdrachten zonder opgave van redenen weigeren en kan hierdoor nimmer tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden zijn.

4.5       Een abonnement wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden en wordt automatisch stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij hier bij overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk 3 maanden voor de einddatum van deze overeenkomst te geschieden.

4.6       Laboritas Arbo is niet verantwoordelijk voor de door opdrachtgever ingeschakelde deskundigen of adviseurs en is dan ook niet gehouden schade uitdien hoofde te vergoeden.

 

Artikel 5 - Werkzaamheden van Laboritas Arbo

5.1       Indien een abonnement tot stand komt, ondersteunt Laboritas Arbo de opdrachtgever bij de wettelijke plichten in het kader van de arbeidsomstandighedenwet en bij ziekte en verzuim van de werknemers. Uitgangspunt hierbij is de Wet Verbetering Poortwachter.

5.2       Laboritas Arbo zal zich inspannen voor de organisatie van opdrachtgever om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bewerkstelligen en verzuim te reduceren.

5.3       Laboritas Arbo zal professional(s) en andere middelen inzetten die voor de wettelijke taken nodig zijn en de resultaten zoals beschreven in 5.2 te bereiken.

5.4       Partijen kunnen een resultaatvergoeding overeenkomen die wordt uitgekeerd bij een behaald resultaat. Bijvoorbeeld als na een bepaalde periode sprake is van een vermindering van verzuim.

5.5       De opdrachtgever verstrekt benodigde informatie en verleent medewerking voor de inzet van de middelen die Laboritas Arbo nodig heeft om de afgesproken werkzaamheden te doen.

5.6       Laboritas Arbo verzamelt en beheert de persoonlijke gegevens van werknemers van de opdrachtgevers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. De verdere afspraken omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens ligt vast in de verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Laboritas Arbo.

5.7       Laboritas Arbo zorgt voor de beveiligde opslag van de gegevens van werknemers. Alle personen die onder haar verantwoordelijkheid werken en inzage hebben in de gegevens van werknemers hebben een geheimhoudingsplicht.

5.8       Laboritas Arbo heeft een klachtenprocedure voor werknemers. Het klachten-reglement is te raadplegen via de website of is op te vragen bij Laboritas Arbo. Een klacht wordt schriftelijk ingediend door een werknemer die vervolgens op de hoogte wordt gesteld over de wijze van behandeling.

 

Artikel 6 - Wijziging overeenkomst

6.1       Laboritas Arbo is bevoegd een overeenkomst - indien noodzakelijk - op niet-essentiële punten te wijzigen.

6.2       Partijen kunnen voor individuele trajecten van werknemers een aanvullende overeenkomst aangaan.

6.3       Laboritas Arbo zal de overeenkomst wijzigen indien dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.Artikel 7 - Prijs en kosten en werkwijze

7.1       Tenzij anders vermeldt zijn alle prijzen uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW.

7.2       Laboritas Arbo brengt bij abonnementen een vaste vergoeding per werknemer in rekening.

7.3       De prijs van een abonnement wordt uitgedrukt in een prijs per werknemer. Opdrachtgever verplicht zich alle werknemers te registreren in het door Laboritas Arbo ter beschikking gestelde registratiesysteem, en Opdrachtgever garandeert dat deze registraties actueel worden gehouden. Opdrachtgever zal alle medewerking geven aan een eventuele controle van Laboritas Arbo. Bij gerede twijfel over de correctheid van de registraties houdt Laboritas Arbo zich het recht voor om op de administratie een boekenonderzoek te laten uitvoeren door een accountant. Laboritas Arbo  betaalt dit onderzoek, tenzij blijkt dat er sprake is van een onderbetaling (bij een afwijking van meer dan één procent), in dat geval worden de kosten gedragen door Opdrachtgever.

7.4       De vergoeding wordt per half jaar berekend over het aantal werknemers dat per eerste van de maand van dat kwartaal bij de opdrachtgever recht heeft op dienstverlening van Laboritas Arbo, tenzij een andere wijze van berekening overeen wordt gekomen.

7.5       Als partijen overeenkomen dat een individueel traject voor een werknemer in gang wordt gezet, worden de kosten van dit traject afzonderlijk berekend en gefactureerd.

7.6       Indien op basis van artikel 6.3 de noodzakelijke wijziging van de overeenkomst tot extra kosten leidt voor Laboritas Arbo is zij bevoegd deze kosten direct bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na verzending van factuur, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is opgenomen, welke termijn dan geldt. De betalingstermijn geldt als finale termijn, met als gevolg dat opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in gebreke is, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.2      Het staat Laboritas Arbo vrij de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van opdrachtgever.

8.3       In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente verschuldigd in overeenstemming met artikel 6:119a BW, vermeerderd met twee procent rente. Een gedeelte van een dag wordt bij de berekening van de rente als volle dag aangemerkt.

8.4       In geval van een niet tijdige betaling of het niet nakomen van één van de andere verplichtingen van opdrachtgever heeft Laboritas Arbo het recht om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen welke gelijk zijn aan 15% van de verschuldigde som, of een bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Laboritas Arbo  aantoont hogere noodzakelijke (incasso/juridische) kosten te hebben gemaakt, dient opdrachtgever ook deze kosten te vergoeden.

8.5       In geval van een niet tijdige betaling of het niet nakomen van één van de andere verplichtingen van opdrachtgever, en opdrachtgever is via de gebruikelijke kanalen hier op geattendeerd en aan herinnerd, heeft Laboritas Arbo het recht om de dienstverlening op te schorten en/of te staken.

8.6       De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de factuurbedragen die het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.

8.7       Boetebeding wordt ingezet mocht opdrachtgever zijn verplichting niet nakomen tot artikel 4.5. Opdrachtgever is gehouden een geldsom te voldoen ter hoogte van de schade die wordt geëist (art. 6.91 BW)

 

Artikel 9 - Overmacht

9.1       Naast wat in de wet en rechtspraak onder overmacht wordt begrepen, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht mede begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Laboritas Arbo geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.2       Onder overmacht wordt onverminderd artikel 9.1 meer in het bijzonder begrepen, stakingen, rellen, (burger)oorlog of (burger)oorlogsdreiging, een negatief reisadvies, overheidsbelemmeringen dan wel vanwege landelijke organisaties of door overheidsinstanties uitgevaardigde regelingen die uitvoering van de overeenkomst voor Laboritas Arbo bezwaarlijk of onmogelijk maken.

9.3       Gedurende de overmacht worden alle verplichtingen van Laboritas Arbo opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding te ontbinden.

9.4       Opdrachtgever blijft in de situatie genoemd in artikel 9.3 de door Laboritas Arbo gemaakte kosten verschuldigd.

 

Artikel 10 - Ontbinding, opzegging en terugvordering

10.1    Indien zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Laboritas Arbo aan de overeenkomst onmogelijk, dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Laboritas Arbo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10.2    Indien een situatie als in artikel 10.1 zich voordoet verplicht Laboritas Arbo zich om binnen 5 werkdagen nadat de situatie aan haar bekend is geworden, opdrachtgever schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte te stellen.

10.3    Ingeval Laboritas Arbo  zich beroept op artikel 10.1 is opdrachtgever gehouden de in de opdrachtbevestiging vermelde adviesvergoeding en kosten te voldoen, onverminderd het recht van Laboritas Arbo om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1. De totale aansprakelijkheid van Laboritas Arbo  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Laboritas Arbo heeft betaald in het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.500 per gebeurtenis en € 100.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.2. De aansprakelijkheid van Laboritas Arbo voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is Laboritas Arbo  voor die schade niet aansprakelijk.

11.3. De aansprakelijkheid van Laboritas Arbo  voor (a) indirecte schade, (b) gevolgschade, (c) gederfde winst, (d) gemiste besparingen, (e) verminderde goodwill, (f) schade door bedrijfsstagnatie, (g) schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers van Opdrachtgever, (h) schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, (i) schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens en (j) schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen is uitgesloten.

11.4. De in artikel 11.1 tot en met 11.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Laboritas Arbo of haar bedrijfsleiding.

11.5. Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat Laboritas Arbo niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, opgenomen in de werkafspraken of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Laboritas Arbo  en het naleven van de door Laboritas Arbo gestelde dan wel wettelijke termijnen. Laboritas Arbo is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen door Opdrachtgever van instructies en adviezen van Laboritas Arbo of door haar ingeschakelde derden.

11.6. In geval van mondelinge of telefonische communicatie tussen Partijen is Laboritas Arbo  niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.

11.7. Opdrachtgever dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schade toebrengende feit Laboritas Arbo schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Laboritas Arbo  vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 12 - Verplichtingen opdrachtgever

12.1  Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van   Laboritas Arbo, om rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 13 - Werkwijze

13.1     De door Laboritas Arbo te verrichten werkzaamheden zijn een inspanningsverplichting op basis van wederzijdse vertrouwelijkheid en bijzondere vertrouwelijkheid naar de werknemers. Opdrachtgever zal nimmer kunnen vorderen dat Laboritas Arbo persoonlijke gegevens van werknemers ter beschikking stelt zonder toestemming van de werknemer.

13.2     Opdrachtgever zal aan Laboritas Arbo de middelen ter beschikking stellen en inzage geven in de bedrijfsvoering en de administratie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en het bepalen van het aantal werknemers dat recht heeft op toegang tot de diensten van Laboritas Arbo .

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder anonieme onderzoeksgegevens, auteursrechten en merkrechten, van alle werkzaamheden die Laboritas Arbo voor de Opdrachtgever verricht berusten bij Laboritas Arbo.

 

Artikel 15 - Conversie

15.1  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter van een bepaling op deze bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen  beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen blijven uiteraard onveranderd van kracht.

 

Artikel 16 - Bijzondere bepalingen

16.1     De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

16.2     Indien in deze voorwaarden een schriftelijke wijze van communicatie is voorgeschreven kan dit zowel per brief als per elektronische mail.

 

Artikel 17 - Geschillen

17.1    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Laboritas Arbo is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2    Geschillen tussen partijen in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen in onderling overleg worden beslecht.

17.3    Indien partijen geschillen niet in onderling overleg beslechten, zullen deze door middel van mediation worden beslecht. Voor zover dit niet leidt tot een volledige beslechting van het geschil zal de rechtbank Den Haag bevoegd zijn.