Compliment-klacht

V

1.1

-

Last edited on

Dec 18, 2023

Klachtenprocedure Laboritas


Tevredenheid over onze dienstverlening

Ben je tevreden over onze dienstverlening bij Laboritas? We horen graag van je! Neem contact met ons op via info@laboritas.nl.


Klachtenreglement

Heeft jouw medewerker of heb jij zelf een klacht over onze dienstverlening? Hieronder vind je ons klachtenreglement:


2. Definities

  • Werkdag: Een dag niet zijnde zaterdag, zondag of een in de Algemene Termijnenwet erkende nationale feestdag.

  • Week: Een periode van 7 dagen, beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur.

  • Maand: Een periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.

  • Klacht: Een klacht in het kader van deze regeling is schriftelijke uiting van onvrede door of namens een belanghebbende, inzake de dienstverlening en/of de verwerking van persoonsgegevens van Laboritas in het algemeen of inzake het handelen of nalaten van individuele medewerkers van Laboritas, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen. Hierop zijn twee uitzonderingen:

    • Klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts. Hiervoor kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. De klacht is dan niet ontvankelijk;

    • Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van Laboritas meent te hebben opgelopen. In dat geval kunt u contact opnemen met de directie van Laboritas.


3. Bijstand bij Klachtprocedure

De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtprocedure laten bijstaan door één of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).


4. Registratie van Klachten

Iedere mondelinge of schriftelijke klacht wordt door de ontvanger geregistreerd naar herkomst, korte inhoud, datum en wijze van ontvangst (schriftelijk of mondeling).


5. Procedure na Registratie

De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst doorgegeven aan de kwaliteitsmanager. Ontvangst ervan wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst aan de klager schriftelijk bevestigd. Daarbij wordt de klager geïnformeerd over de verdere procedure.


6. Reactie op Klacht

De klager ontvangt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de kwaliteitsmanager. Dit antwoord vermeldt de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.


7. Oneens met Afhandeling

Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht, maakt hij/zij dit binnen een maand schriftelijk kenbaar aan Laboritas, ter attentie van de Directie, Europalaan 16, 2408BG, Alphen aan den Rijn.


8. Mondelinge Toelichting

De klager wordt binnen een week na ontvangst van de in het voorgaande artikel bedoelde mededeling door Laboritas in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of ten kantore van Laboritas) de klacht toe te lichten aan de kwaliteitsmanager. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de klachtverantwoordelijke ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst, aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst, is bij dit gesprek nog een tweede vertegenwoordiger naast de klachtverantwoordelijke van Laboritas aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen twee weken een definitieve beslissing van de directie van Laboritas.


9. Voorstel tijdens Gesprek

Tijdens het in artikel 7 bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. De klager kan hierop onmiddellijk reageren. Indien een bevredigende afdoening van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit schriftelijk vastgelegd.


10. Definitief Voorstel

Indien het in artikel 7 bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing heeft geleid, wordt aan klager binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan voor afhandeling van de klacht. Daarbij wordt klager gewezen op de mogelijkheid andere rechtsmiddelen desgewenst aan te wenden.